ABG Tua

Dangdut (campur)

 
:s1::x1::s1::x1::s1:intro:s1:::s4:Em:s1:-:s1:Em:s1:Em:s1:-:s1:F#:s2:G:s1:.:s1:D:s1:-:s1:D:s1:D:s1:-:s1:C:s1:B:s3:(:s1:3x:s1:):s1::x1::s10::s4:Em:s1:-:s1:Em:s1:Em:s1:-:s1:F#:s1:-:s1:G:s2:D:s1:-:s1:C:s1:-:s1:B:s1:C:s1:-:s1:D:s1:C:s1:-:s1:Em:x1::s1::x1::s1::x1::s1:Em:s10::s10::s10::s1:D:s10::s1::x1::s1:.:s1:.:s1:.:s1:.:s1:.:s1:.:s1:kau:s1:tebarkan:s1:pesona:s1:ke:s1:setiap:s1:wanita:x1::s1:C:s10::s10::s10::s4:B:x1::s1:.:s1:.:s1:tanpa:s1:kau:s1:sadari:s1:kau:s1:sudah:s1:lanjut:s1:usia:x1::s1:Em:s10::s10::s10::s1:D:s10::s1::x1::s1:.:s1:.:s1:tingkah:s1:lakumu:s1:bagaikan:s1:seorang:s1:remaja:x1::s1:C:s10::s10::s10::s4:B:s10::s10::s3::x1::s1:.:s1:.:s1:yang:s1:ingin:s1:dicinta:s1:dan:s1:selalu:s1:mencinta:s1:.:s1:.:s1:.:s1::x1::s1::x1::s1::x1::s1:int:s1:::s4:Em:s1:-:s1:Em:s1:Em:s1:-:s1:F#:s2:G:s1:.:s1:D:s1:-:s1:D:s1:D:s1:-:s1:C:s1:B:x1::s10:Em:s1:-:s1:Em:s1:Em:s1:-:s1:F#:s1:-:s1:G:s2:D:s1:-:s1:C:s1:-:s1:B:s1:C:s1:-:s1:D:s1:C:s1:-:s1:Em:x1::s1::x1::s1:Em:s10::s10::s2:D:s10::s1::x1::s1:ku:s1:akui:s1:gayamu:s1:laksana:s1:arjuna:x1::s1:C:s10::s10::s10::s4:B:x1::s1:yang:s1:mencari:s1:mangsa:s1:bila:s1:kau:s1:melihatnya:x1::s1:Em:s10::s10::s10::s1:D:s10::s1::x1::s1:tingkah:s1:lakumu:s1:bagaikan:s1:seorang:s1:remaja:x1::s1:C:s10::s10::s10::s4:B:x1::s1:yang:s1:ingin:s1:dicinta:s1:dan:s1:selalu:s1:mencinta:x1::s1:Em:s7:D:s10::s6:C:s10::s3:B:s7::x1::s1:.:s1:.:s1:.:s1:ooooo:s1:.:s1:.:s1:.:s1:.:s1:.:s1:.:s1:syalala:s1:.:s1:.:s1:.:s1:.:s1:.:s1:ooooo:s1:.:s1:.:s1:.:s1:syalala:s1:.:s1:.:s1:.:s1:.:s1:.:s1:.:s1::x1::s1::x1::s1::x1::s1:int:s1:::s1:Em:s1:-:s1:Em:s2:F#:s1:-:s1:G:s2:Em:s1:(:s1:2x:s1:):s1:B:x1::s1::x1::s1::x1::s1:(:s1:*:s1:):s1::x1::s10::s4:Em:x1::s1:.:s1:.:s1:abg:s2:tua:s1:tingkahmu:s1:semakin:s1:gila:x1::s10::s10::s7:D:x1::s1:kau:s1:menjerat:s1:semua:s1:wanita:s1:.:s1:.:s1:.:s1::x1::s10::s10::s9:C:x1::s1:wanita:s1:yang:s1:ada:s1:di:s1:depan:s1:mata:x1::s10::s10::s10::s10::s3:B:s9:B:s1:-:s1:C:s1:-:s1:D:s2:G:s1:-:s1:F#:s1:-:s1:D:s1:-:s1:Em:s3::x1::s1:rayuanmu:s1:sungguh:s1:mempesona:s1:.:s1:.:s1:.:s1:.:s1::x1::s1::x1::s1:(:s1:*:s1:*:s1:):s1::x1::s10::s3:Em:x1::s1:.:s1:.:s1:abg:s2:tua:s1:tingkahmu:s1:semakin:s1:gila:x1::s10::s10::s1:D:x1::s1:tak:s1:peduli:s1:apa:s1:yang:s1:kau:s1:rasa:s1:.:s1:.:s1:.:s1::x1::s10::s10::s9:C:x1::s1:tak:s1:peduli:s1:anak:s1:bininya:s1:di:s1:rumah:s1:.:s1:.:s1::x1::s10::s10::s10::s10::s2:B:s10::s2:Em:x1::s1:emang:s1:engkau:s1:penjahat:s1:wanita:s1:.:s1:.:s1:.:s1:.:s1:.:s1:.:s1:.:s1::x1::s1::x1::s1::x1::s1:solo:s1:::s1:Em:s1:.:s1:.:s1:.:s1:.:s1:.:s1:.:s1:D:s1:.:s1:.:s1:.:s1:.:s1:.:s1:.:s1:C:s1:.:s1:.:s1:.:s1:.:s1:.:s1:.:s1:.:s1:B:s1:.:s1:.:s1:.:s1:.:s1:.:s1:Em:x1::s1::x1::s1::x1::s10::s6:Em:x1::s1:.:s1:.:s1:A:s1:B:s1:G:s2:tua:s1:tingkahmu:s1:semakin:s1:gila:x1::s10::s10::s7:D:x1::s1:kau:s1:menjerat:s1:semua:s1:wanita:s1:.:s1:.:s1:.:s1::x1::s10::s10::s9:C:x1::s1:wanita:s1:yang:s1:ada:s1:di:s1:depan:s1:mata:x1::s10::s10::s10::s10::s3:B:s10::s1::x1::s1:rayuanmu:s1:sungguh:s1:mempesona:s1:.:s1:.:s1:.:s1:.:s1::x1::s1::x1::s1::x1::s10::s6:Em:x1::s1:.:s1:.:s1:A:s1:B:s1:G:s2:tua:s1:tingkahmu:s1:semakin:s1:gila:x1::s10::s10::s1:D:x1::s1:tak:s1:peduli:s1:apa:s1:yang:s1:kau:s1:rasa:s1:.:s1:.:s1:.:s1::x1::s10::s10::s9:C:x1::s1:tak:s1:peduli:s1:anak:s1:bininya:s1:di:s1:rumah:s1:.:s1:.:s1::x1::s10::s10::s10::s10::s2:B:s10::s2:Em:x1::s1:emang:s1:engkau:s1:penjahat:s2:wanita:s1:.:s1:.:s1:.:s1:.:s1:.:s1:.:s1:.:s1::x1::s1::x1::s1::x1::s1:kembali:s1:ke:s1:::s1:(:s1:*:s1:):s1:.:s1:(:s1:*:s1:*:s1:):s1::x1::s1:end:s1:::s1:B:s1:-:s1:C:s1:-:s1:D:s2:G:s1:-:s1:F#:s1:-:s1:D:s1:-:s1:Em:s3::x1::s1::x1::s1::x1::s1::x1::s1::x1::s1::x1::s1:
 
 

Chord Lain Dari Band Dangdut (campur)

    Memuat

Baru Dibuka

    Memuat

Hashtag

#Kunci Gitar#Kunci Gitar Dangdut (campur)#Kunci Gitar ABG Tua#Kunci Gitar Dangdut (campur) - ABG Tua#Chord#Chord Dangdut (campur)#Chord ABG Tua#Chord Dangdut (campur) - ABG Tua#Cort#Cort Dangdut (campur)#Cort ABG Tua#Cort Dangdut (campur) - ABG Tua#Chot#Chot Dangdut (campur)#Chot ABG Tua#Chot Dangdut (campur) - ABG Tua#Lirik#Lirik Dangdut (campur)#Lirik ABG Tua#Lirik Dangdut (campur) - ABG Tua#Lagu#Lagu Dangdut (campur)#Lagu ABG Tua#Lagu Dangdut (campur) - ABG Tuakunci gitar terbarukunci gitar dasarcort gitarbelajar main gitarcara bermain gitarkunci dasar gitarguitarkunci gitarkunci lagulirik & kunci gitarlirik dan kunci gitarlirik dan chord gitarkunci gitar pemula